Публікаційна етика

Заява про етику публікацій

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того, щоб бути впевненим в оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Усі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обґрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть автори публікацій. Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій.

Для авторів

Етичні норми. Обов’язки Авторів

Стандарти подання звітності

Стаття має містити достатньо інформації і посилань для того, щоб інші могли користуватися нею. Шахрайська або завідомо неточна інформація є неетичною і неприйнятною.

Оригінальність і плагіат

Автори повинні гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальні твори, і у випадку, якщо вони використовували роботу та/або слова інших авторів, це було належним чином процитовано. Плагіат у всіх його формах є неетичним і неприйнятним.

Повторні, дублюючі або одночасні публікації

Відправка одного й того ж рукопису в більш ніж один журнал одночасно є неетичним і неприйнятним.

Авторство на роботу

Автор повинен гарантувати, що у роботі вказані всі встановлені співавтори, і що вони ознайомились і схвалили остаточний варіант документа, а також погодилися з його подачею для публікації.

Фундаментальні помилки в опублікованих роботах

Коли автор виявляє суттєву помилку чи неточність в його/її власній опублікованій роботі, автор повинен оперативно повідомити про це редактора журналу або видавця і співпрацювати з редактором з метою виправлення документу. Якщо редактор або видавець дізнається від третьої сторони, що опублікована робота містить суттєву помилку, автор повинен негайно виправити документ або представити в редакцію докази правильності оригінальної статті.

Для рецензентів

Обов’язки Рецензентів. Внесок у редакційне рішення

Незалежний й неупереджений висновок якості представленої статті (публікації) сприяє ухваленню реакційною радою об’єктивного рішення щодо розміщення такої публікації в Журналі. Науковці, які зголосилися виконати обов’язок рецензента, мають добросовісно вивчити й оцінити статтю (публікацію).

Принципи об’єктивності

Рецензії про надіслані публікації мають бути неупередженими, об’єктивними й ґрунтуватися винятково на всебічній оцінці змісту й результатів здійсненного дослідження. Неприйнятною є критика особистості автора. Рецензія має бути зрозуміла і аргументована.

Підтвердження джерела

Рецензенти зобов’язані виявляти відповідні опубліковані роботи в рецензованому матеріалі, які не були процитовані авторами. Будь-які заяви, висновки чи аргументи, які вже використовувалися раніше в будь-яких публікаціях, повинні бути відповідним чином оформлені як цитати. Рецензент також зобов'язаний звертати увагу головного редактора на істотну або часткову схожість з будь-якою іншою роботою, з якою рецензент безпосередньо ознайомлений.

Для редакторів

Обов’язки редакторів. Публікаційне рішення

Рішення редакторів прийняти чи відхилити рукопис для публікації базується на основі важливості, оригінальності та ясності статті, і обґрунтованості дослідження та його відповідності тематиці журналу.

Редактори приймають рішення щодо того, які статті публікувати залежно від якості та придатності для Журналу. Рішення про публікацію приймається з урахуванням законодавства про авторське право, та думок інших редакторів або рецензентів.

Статтям надається неупереджена оцінка, враховуючи їх науковий, практичний зміст. Усі статті оцінюються незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства чи політичних переконань автора.

Розкриття інформації та конфлікти інтересів

Редакційна колегія має уникати конфлікту інтересів, тобто випадків коли автор (чи установа автора), рецензент чи редактор мають такі фінансові або особистісні відносини, які неналежним чином впливають на об’єктивність, неупередженість роботи редакційної колегії, наукове сприйняття поданої статті.

Головний редактор від усіх учасників процесу має право вимагати інформацію про конфлікт інтересів до чи після публікації статті й робити відповідні спростування, зміни чи викриття.

Участь і співробітництво у дослідженнях

У випадку подання скарги автором щодо його публікації у Журналі, редакційна колегія застосовує відповідні адекватні заходи. Такі заходи мають характер перемовин редакційної колегії з автором. Факти порушення етичних норм розглядаються редакційною колегією незалежно від давності публікації. Якщо доводи, скарги виявилися обґрунтованими, редакційна колегія зобов’язана зробити відповідні спростування, зміни чи викриття.