Порядок рецензування

I. Наукові статті, які надійшли до редакції журналу, проходять через інститут рецензування.

У Журналі прийнято такі види рецензування статей:

 1. рецензування головним редактором (main editor peer review) або його висновок;
 2. відкрите рецензування офіційним рецензентом (open peer revie) — зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю;
 3. одностороннє «сліпе» рецензування одним із членів редколегії (single-blind — рецензент знає про автора, автор про рецензента — ні);
 4. двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind — обидва не знають один про одного).

Для забезпечення якісного незалежного рецензування поданих до публікації матеріалів рецензентами запрошують вчених, які здійснюють дослідження за спеціальністю.

II. Рішення щодо обрання виду рецензування приймає головний редактор.

ІІІ. Рецензія має однозначно характеризувати теоретичну або прикладну значимість дослідження, співвідносити висновки автора з існуючими науковими концепціями. Необхідним елементом рецензії повинна служити оцінка рецензентом особистого внеску автора статті в рішення розглянутої проблеми. Доцільно відзначити в рецензії відповідність стилю, логіки й доступності викладу наукового характеру матеріалу, а також зробити висновок про достовірність і обгрунтованість висновків автора.

Рецензія має містити такі елементи:

 1. Назва статті.
 2. Автор.
 3. Відповідність статті тематиці журналу.
 4. Актуальність.
 5. Наукова новизна.
 6. Дотримання структури змісту наукової статті.
 7. Повнота і достатність розкриття теми в анотації.
 8. Якість оформлення матеріалів.
 9. Зауваження рецензента.
 10. Висновок рецензента.
 11. Відомості про рецензента, підпис, дата.

ІV. Після отримання рецензії редколегією приймається остаточне рішення про опублікування або відмову в опублікуванні статті.

На підставі прийнятого рішення авторові (авторам) за допомогою e-mail або поштою надсилається лист, у якому повідомляється про прийняте рішення щодо публікації його статті. У разі відмови у публікації рецензенти залишаються анонімними.

 1. Редколегія має право направляти статті на додаткове зовнішнє анонімне рецензування. Головний редактор надсилає рецензенту лист з проханням про рецензування. До листа додаються стаття і рекомендована форма рецензії.
 2. Наявність позитивних рецензій не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікацію приймає редакційна колегія.
 3. Редакційна колегія залишає за собою право відмовити у друку статті без пояснення причин. Відмова від публікації не може вважатися негативним висновком щодо наукової та практичної цінності роботи.

VII. Оригінали рецензій зберігаються в редакції журналу.

VIIІ. За наявності в статті істотної частини критичних зауважень рецензента і при загальній позитивній рекомендації редколегія може віднести матеріал до розряду полемічних та друкувати його в порядку наукової дискусії.