Авторські права та ліцензування

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна та радіаційна безпека», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Цією угодою автор засвідчує, що поданий матеріал:

 • не порушує  авторських прав інших осіб або організацій;
 • не був опублікований раніше у інших видавництвах та не був поданий до публікації у інші видання.

Автор передає редколегії журналу «Ядерна та радіаційна безпека» права на:

 • публікацію статті українською (англійською) мовою та розповсюдження її друкованої версії.
 • переклад статті англійською мовою (для статей українською мовою) та розповсюдження друкованої версії перекладу.
 • розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного перекладу статті (для статей українською мовою), через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному web-сайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях тощо).

Автор зберігає за собою право без узгодження з редколегією та засновниками:

 1. Використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою.
 2. Використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій.
 3. Використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій.
 4. Розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного web-сайту журналу) на:
 • персональних web-ресурсах усіх авторів (web-сайти, web-сторінки, блоги тощо);
 • web-ресурсах установ, де працюють автори (включно з електронними інституційними репозитаріями).

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті журналу є обов’язковим.

Під час подання роботи автори погоджуються з договором оферти.

 

Договір оферти

(для попереднього ознайомлення)

м. Київ _____ 2020 р.

Цей Договір оферти (відповідно до ст. 633, 641 і 642 Цивільного кодексу України) є офіційною публічною офертою (далі – Оферта) укласти Договір між Державним підприємством «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», яке є видавцем журналу «Ядерна та радіаційна безпека» (далі – Видавець), і будь-якою фізичною особою, яка є автором наукового твору (далі – Твір) або особа-співавтор, уповноважена від колективу авторів Твору, (далі – Замовник), для чого Видавець публікує цей Договір оферти на офіційному вебсайті журналу «Ядерна та радіаційна безпека» (далі – Журнал).

Здійснюючи акцепт цієї Оферти, відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, Замовник погоджується з усіма умовами Договору оферти (далі – Договір) в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цього Договору. Цей Договір має юридичну силу і є рівносильним договору, підписаному Замовником та Видавцем (далі – Сторонами).

Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден із його умовами та дає дозвіл Видавцю на обробку своїх персональних даних, необхідних для виконання умов цього Договору. Дозвіл на обробку персональних даних діє безстроково.

 1. Визначення термінів

«Оферта» – пропозиція Видавця укласти цей Договір публічної оферти на умовах, викладених в цьому Договорі, адресований необмеженому колу осіб.

«Акцепт» – прийняття особою пропозиції укласти Договір.

«Журнал» – науково-технічний журнал «Ядерна та радіаційна безпека» (Свідоцтво про реєстрацію серії КВ, № 3146 від 26.03.1998, м. Київ, Україна).

«Замовник» – автор (або співавтор Твору, уповноважений колективом авторів на підписання Договору).

«Видавець» – Державне підприємство «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (далі – ДНТЦ ЯРБ), що є видавцем Журналу (Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, серія ДК № 5504 від 28.08.2017).

«Твір» – наукова стаття створена автором (фізичною особою) особисто або у співавторстві та додатковий матеріал (ілюстративний матеріал), що подано для публікації.

«Послуга» – послуга або декілька послуг щодо розміщення наукового Твору в Журналі Видавця, а саме: послуги з підготовки до друку та опублікування Твору.

«Замовлення» – належно оформлена заявка Замовника на отримання послуг, що адресується Видавцю.

Інші терміни, що використовуються в цьому Договорі, відповідають нормам чинного законодавства України.

 1. Предмет Договору
  • У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Видавець зобов'язується надати послуги з підготовки до друку та опублікування Твору (далі – Послуги), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Послуги Видавця відповідно до умов цього Договору.
  • Замовлення на Послуги Видавця розміщено на вебсайті Журналу. Повним та безумовним акцептом цієї Оферти вважається здійснення Замовником сукупності всіх нижчеперелічених дій:

— реєстрація та подання Твору на вебсайті Журналу https://www.nuclear-journal.com;

— оплата Послуг Видавця на підставі рахунка; у разі прийняття Видавцем позитивного рішення про опублікування Твору в Журналі (п. 6.4 Розділу 6 цього Договору).

 • Замовник самостійно оформляє Замовлення на вебсайті: https://www.nuclear-journal.com шляхом надсилання його на електронну адресу редакції Журналу

Строк обробки Видавцем Замовлення – до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

 • Видавець у разі схвалення рішення щодо публікації Твору, за умови дотримання вимог Розділу 3 та п. 6.3 Розділу 6 цього Договору, приймає зобов'язання перед Замовником здійснити редакційно-видавничу підготовку Твору до публікації та його публікацію в Журналі, водночас Замовник передає безоплатно Видавцю невиключні майнові права інтелектуальної власності на Твір, що визначені в Розділі 5 цього Договору.
 • Замовник дає свою згоду на збір, обробку та розміщення своїх персональних даних (прізвище, ім’я та по батькові, вчене звання і науковий ступінь (за наявності), місце роботи тощо) та опублікування Твору в Журналі, розміщення електронної версії опублікованого Твору на вебсайті Журналу та в наукометричних базах (бази цитування) – Scopus, Web of Science, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, INIS (The International Nuclear Information System), зокрема базах даних з відкритим доступом (Open Access) тощо.

Твори розміщуються на умовах відкритого доступу відповідно до принципу, згідно з яким публікація вільно доступних для громадськості результатів наукових досліджень сприяє більш глобальному обміну знаннями.

 • За всю інформацію в Творі, наявність в ньому плагіату, а також відомостей, що містять недостовірну інформацію, відповідальність несе Замовник.
 1. Оплата Послуг та порядок їх приймання-передачі
  • Ціна кожної окремої Послуги визначається Видавцем та зазначається на відповідній сторінці вебсайту nuclear-journal.com. Вартість Замовлення визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.
  • Вартість Послуг за цим Договором визначається відповідно до тарифу оформленого Замовлення. Рахунок виставляється Видавцем згідно з діючим тарифом на Замовлення. Факт оплати Замовником виставленого рахунку підтверджує його згоду з обраним тарифом.
  • Замовник оплачує Послуги Видавця на підставі цього Договору в Національній валюті України – гривні. Сторони погоджуються, що еквівалентна вартість Послуг, визначена на відповідній сторінці вебсайту www.nuclear-journal.com в доларах США, сплачується Замовником в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до курсу долара США, встановленого Національним банком України на дату виставлення відповідного рахунку за Послуги Видавцем.
  • Оплата Замовником здійснюється на підставі рахунку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання рахунку від Видавця.
  • Зобов'язання по оплаті вважається виконаним Замовником з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Видавця, зазначений у реквізитах Сторін.
  • Послуга вважається наданою з моменту виготовлення Журналу поліграфічним способом, направлення його на розповсюдження та/або розміщення його електронної версії на вебсайті Журналу, а також інформування Замовника про вихід тиражу Журналу згідно з п. 6.6 Розділу 6 цього Договору.
 2. Права та обов'язки Видавця та Замовника
  • Видавець зобов'язується надати Замовникові Послуги, зазначені в цьому Договорі, в повному обсязі та належної якості.
  • Видавець має право вимагати від Замовника додаткову інформацію, необхідну для надання Послуг, зазначених у п. 2.1 цього Договору.
  • Видавець має право відмовити в публікації Твору, якщо Твір:

— не відповідає цілям і завданням Журналу та його тематиці;

— не містить новизни;

— не містить достатньої обґрунтованості щодо актуальності досліджень;

— відсутня теоретична або практична цінність, а наданий матеріал недостатній для самостійної публікації;

— оформлення Твору не відповідає вимогам до публікацій;

— містить інформацію, що заборонена для публікування.

 • Видавець залишає за собою право визначати номер випуску Журналу, в якому буде опубліковано Твір.
 • Замовник зобов’язується оформити Твір з дотриманням правил для авторів, опублікованих на вебсторінці Журналу на момент подання Твору.
 • Замовник залишає за собою право без узгодження з Видавцем:

— використовувати матеріали Твору повністю або частково з освітньою метою;

— використовувати матеріали Твору повністю або частково для написання власних дисертацій;

— використовувати матеріали Твору для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій;

— розміщувати електронні копії Твору (зокрема, кінцеву електронну версію, завантажену з вебсайту Журналу) на:

а) персональних вебресурсах усіх авторів (вебсайти, вебсторінки, блоги тощо);

б) вебресурсах установ, де працюють автори (включно з електронними інституційними репозитаріями).

У всіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на вебсайті Журналу є обов’язковим.

 1. Передача майнових прав
  • Майнові права інтелектуальної власності, які відповідно до п. 2.1 цього Договору, передаються Замовником Видавцю на повний строк чинності (дії) майнових прав інтелектуальної власності на Твір, встановлений на дату укладання цього Договору чинним законодавством України про авторське право і суміжні права.
  • За цим Договором Замовник передає Видавцю майнові права на використання Твору в усіх країнах світу таким способом:

— публікацію статті українською (англійською) мовою та розповсюдження її друкованої версії;

— переклад статті англійською мовою (для статей українською мовою) та розповсюдження друкованої версії перекладу;

— розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного перекладу статті (для статей українською мовою), через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному вебсайті Журналу, в електронних базах даних, депозитаріях тощо).

 • Передача Твору для редакційно-видавничої підготовки відповідно до п. 2.1 цього Договору здійснюється наданням Видавцю Твору на паперовому та електронному носіях.

Твір на паперовому носії має бути підписаний Авторами на останній сторінці тексту. До Твору додається експертний висновок про можливість його опублікування у відкритому друці та авторська довідка. В авторській довідці обов’язково вказуються прізвища, ім’я та по батькові авторів, напрям статті, адреса для листування, Е-mail, робочий та контактний телефони авторів.

Передача майнових прав на Твір здійснюється в момент передачі Твору для редакційно-видавничої підготовки.

 • Після Акцепту цього Договору Замовник не має права передавати (відчужувати) майнові права на Твір третім особам, а також передавати права на використання (виключне, невиключне, надання ліцензій тощо) Твору третім особам.
 • Замовник заявляє, що майнові права інтелектуальної власності на Твір не передані іншій особі.
 • Замовник заявляє, що він не порушив права інтелектуальної власності інших осіб, Твір не був опублікований раніше в інших видавництвах та не був поданий до публікації в інші видання. Якщо в Творі наведені матеріали інших осіб, то використання таких матеріалів здійснюється Замовником з дотримання норм законодавства України.
 1. Порядок надання Послуг
  • Замовник подає на публікацію Твір через вебсайт Журналу.
  • Твір направляється редакційною колегією Журналу (далі – редколегія) на рецензування. Рецензії розглядаються на засіданні редколегії і приймається ухвала про можливість опублікування статей у Журналі. Редколегія залишає за собою право редагувати статті з подальшим погодженням їх тексту з Авторами.
  • За рішенням редколегії Журналу на підставі результатів рецензування Видавець приймає рішення про публікацію Твору в Журналі, про що інформує Замовника.
  • Після прийняття позитивного рішення про публікацію Твору Видавець, за умови виконання умов цього Договору, погоджує із Замовником обсяг Послуг, які будуть надані, та виставляє Замовнику рахунок згідно з Розділом 3 цього Договору.
  • З моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Видавця редакція Журналу здійснює редакційно-видавничу підготовку Твору для публікації та забезпечує його публікацію в Журналі.
  • Видавець інформує Замовника про вихід тиражу Журналу та надсилає електронну версію опублікованого Твору на електронну пошту Замовника.
  • Цей Договір є договором приєднання згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, а також Офертою згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, Акцепт якої з боку Замовника здійснюється відповідно до умов Договору. У разі, коли Замовником виступає як третя особа, що не є Автором (авторами) Твору, Акцепт зазначеної Оферти здійснюється ним як стороною – підписантом цього Договору.
 2. Відповідальність Сторін
  • За несвоєчасне або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
  • Сторони звільняються від відповідальності за наявності обставин непереборної сили або обставин, що не можуть бути під контролем Сторін на строк дії цих обставин. Обставинами непереборної сили є: страйки, мобілізації, епідемії, стихійні лиха, пожежі, вибухи, воєнні дії, масові заворушення та інші дії, що не залежать від дії Сторін, а також дії державних органів влади, якщо такі обставини мають вплив на виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. У всіх випадках, не визначених цим Договором, щодо обставин непереборної сили слід керуватися Застереженням ІСС 2003 про форс-мажор.
  • Про настання обставин непереборної сили для будь-якої зі Сторін, вона повинна сповістити іншу Сторону протягом 5 (п’яти) днів з моменту їх настання. У разі неповідомлення у вказаний термін, Сторона не може посилатися на такі обставини як на підставу для звільнення від відповідальності.
  • Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідний документ, який видається Торгово-промисловою палатою України або інший документ, який згідно з чинним законодавством України має підтверджувати наявність та тривалість обставин непереборної сили.
  • У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) календарних днів, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.
 3. Порядок вирішення спорів
  • У разі виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. Застосовування Сторонами заходів досудового врегулювання спорів є обов’язковим. Всі претензії Сторін повинні бути оформлені письмово й підписані уповноваженими особами.
  • Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо доведе, що нею були прийняті всі залежні від неї заходи щодо належного виконання зобов'язання.
  • Якщо відповідний спір (розбіжності) неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
 4. Інші умови
  • У випадках не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
  • Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються в разі зміни реквізитів повідомляти одна одну про таку зміну в розумний для цього термін, але не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати зміни.
  • Замовник гарантує, що передання Видавцю майнових прав інтелектуальної власності на Твір в обсязі, визначеному цим Договором, жодним чином не порушує прав третіх осіб.
  • Замовник гарантує, що не буде оскаржувати сам та/або сприяти іншим особам в оскарженні порядку та форм реалізації Видавцем набутих на підставі цього Договору майнових прав інтелектуальної власності на Твір, якщо це не завдає шкоди честі та репутації автора.
  • Місцем укладання цього Договору є місцезнаходження Видавця.
  • Текст цього публічного Договору опубліковано на офіційному вебсайті Видавця Журналу https://www.nuclear-journal.com