1.
Vasylchenko V, KoliadiukŠ, Posokh V, Dubkovsky V. Determination of Stiffness Characteristics for WWER-1000 Support Components. NRS [Internet]. 19Dec.2019 [cited 26Sep.2020];(4(84):12-7. Available from: https://nuclear-journal.com/index.php/journal/article/view/184