Zuyok, V., V. Krasnorutskyy, V. Grytsyna, R. Rud, M. Tretyakov, Y. Kyshtym, V. Hrudnytskyy, V. Zigunov, O. Slyeptsov, I. Kasperovych, Y. Solovyov, V. Medintsov, і R. Glushenkov. Досвід обстеження опроміненого ядерного палива на АЕС України за допомогою стенду інспекції і ремонту палива. Ядерна та радіаційна безпека, no 3(95), Sept. 2022, pp 48-63, doi:10.32918/nrs.2022.3(95).05.