[1]
V. Skalozubov, V. Kochneva, V. Kolykhanov, і G. Gablaya, Щодо питань моделювання важких аварій на корпусних реакторах (огляд), NRS, no 4(48), pp 26-34, Груд 2010.