[1]
H. Ukhina, A. Bilenko, and V. Sytnikov, “Improving Efficiency of NPP Software Based I&C”, NRS, no. 3(71), pp. 71-76, Aug. 2016.