[1]
V. Vasylchenko, KoliadiukА., V. Posokh, and V. Dubkovsky, “Determination of Stiffness Characteristics for WWER-1000 Support Components”, NRS, no. 4(84), pp. 12-17, Dec. 2019.