Sapon, M., Gorbachenko, O., Kondratyev, S., Krytskyy, V., Mayatsky, V., Medvedev, V. and Smyshlyaeva, S. (2020) “Prevention of Damage to Spent Nuclear Fuel during Handling Operations”, Nuclear and Radiation Safety, (2(86), pp. 62-71. doi: 10.32918/nrs.2020.2(86).08.