Skalozubov, V., V. Kochneva, V. Kolykhanov, і G. Gablaya. 2010. Щодо питань моделювання важких аварій на корпусних реакторах (огляд). Ядерна та радіаційна безпека, no 4(48) (Грудень), 26-34. https://doi.org/10.32918/nrs.2010.4(48).06.