Sapon, M., O. Gorbachenko, S. Kondratyev, V. Krytskyy, V. Mayatsky, V. Medvedev, and S. Smyshlyaeva. 2020. “Prevention of Damage to Spent Nuclear Fuel During Handling Operations”. Nuclear and Radiation Safety, no. 2(86) (June), 62-71. https://doi.org/10.32918/nrs.2020.2(86).08.