Khomutinin, Yu., S. Levchuk, V. Protsak, V. Pavliuchenko, and V. Kashparov. 2019. “Prompt Mapping of Radioactively Contaminated Areas”. Nuclear and Radiation Safety, no. 3(83) (September), 51-57. https://doi.org/10.32918/nrs.2019.3(83).06.