ZUYOK, V.; KRASNORUTSKYY, V.; GRYTSYNA, V.; RUD, R.; TRETYAKOV, M.; KYSHTYM, Y.; HRUDNYTSKYY, V.; ZIGUNOV, V.; SLYEPTSOV, O.; KASPEROVYCH, I.; SOLOVYOV, Y.; MEDINTSOV, V.; GLUSHENKOV, R. Досвід обстеження опроміненого ядерного палива на АЕС України за допомогою стенду інспекції і ремонту палива. Ядерна та радіаційна безпека, n. 3(95), p. 48-63, 21 set. 2022.