BALASHEVSKA, Y.; ZHABIN, O.; PECHERYTSIA, O.; PLACHKOV, H.; RYZHOV, D.; SHEVCHENKO, I. Application of SMR Regulators’ Forum Results for SMR Licensing in Ukraine. Nuclear and Radiation Safety, n. 3(87), p. 4-12, 15 set. 2020.