SAPON, M.; GORBACHENKO, O.; KONDRATYEV, S.; KRYTSKYY, V.; MAYATSKY, V.; MEDVEDEV, V.; SMYSHLYAEVA, S. Prevention of Damage to Spent Nuclear Fuel during Handling Operations. Nuclear and Radiation Safety, n. 2(86), p. 62-71, 12 jun. 2020.