VASYLCHENKO, V.; KoliadiukŠ.; POSOKH, V.; DUBKOVSKY, V. Determination of Stiffness Characteristics for WWER-1000 Support Components. Nuclear and Radiation Safety, n. 4(84), p. 12-17, 19 dez. 2019.