Zuyok, V., Krasnorutskyy, V., Grytsyna, V., Rud, R., Tretyakov, M., Kyshtym, Y., Hrudnytskyy, V., Zigunov, V., Slyeptsov, O., Kasperovych, I., Solovyov, Y., Medintsov, V., & Glushenkov, R. (2022). Досвід обстеження опроміненого ядерного палива на АЕС України за допомогою стенду інспекції і ремонту палива. Ядерна та радіаційна безпека, (3(95), 48-63. https://doi.org/10.32918/nrs.2022.3(95).05