Skalozubov, V., Kochneva, V., Kolykhanov, V., & Gablaya, G. (2010). Щодо питань моделювання важких аварій на корпусних реакторах (огляд). Ядерна та радіаційна безпека, (4(48), 26-34. https://doi.org/10.32918/nrs.2010.4(48).06