Ukhina, H., Bilenko, A., & Sytnikov, V. (2016). Improving Efficiency of NPP Software Based I&C. Nuclear and Radiation Safety, (3(71), 71-76. https://doi.org/10.32918/nrs.2016.3(71).13