Balashevska, Y., Zhabin, O., Pecherytsia, O., Plachkov, H., Ryzhov, D., & Shevchenko, I. (2020). Application of SMR Regulators’ Forum Results for SMR Licensing in Ukraine. Nuclear and Radiation Safety, (3(87), 4-12. https://doi.org/10.32918/nrs.2020.3(87).01