Sapon, M., Gorbachenko, O., Kondratyev, S., Krytskyy, V., Mayatsky, V., Medvedev, V., & Smyshlyaeva, S. (2020). Prevention of Damage to Spent Nuclear Fuel during Handling Operations. Nuclear and Radiation Safety, (2(86), 62-71. https://doi.org/10.32918/nrs.2020.2(86).08