Vasylchenko, V., KoliadiukŠ., Posokh, V., & Dubkovsky, V. (2019). Determination of Stiffness Characteristics for WWER-1000 Support Components. Nuclear and Radiation Safety, (4(84), 12-17. https://doi.org/10.32918/nrs.2019.4(84).02