Khomutinin, Y., Levchuk, S., Protsak, V., Pavliuchenko, V., & Kashparov, V. (2019). Prompt Mapping of Radioactively Contaminated Areas. Nuclear and Radiation Safety, (3(83), 51-57. https://doi.org/10.32918/nrs.2019.3(83).06