Valigun, N., Korniievska, O., Andriushko, Y., Pecherytsia, O., NosovskyiА., & Shevchenko, I. (2023). Журналу – 25!. Ядерна та радіаційна безпека, (1(97), 4-11. https://doi.org/10.32918/nrs.2023.1(97).01