(1)
Zuyok, V.; Krasnorutskyy, V.; Grytsyna, V.; Rud, R.; Tretyakov, M.; Kyshtym, Y.; Hrudnytskyy, V.; Zigunov, V.; Slyeptsov, O.; Kasperovych, I.; Solovyov, Y.; Medintsov, V.; Glushenkov, R. Досвід обстеження опроміненого ядерного палива на АЕС України за допомогою стенду інспекції і ремонту палива. NRS 2022, 48-63.