(1)
Skalozubov, V.; Kochneva, V.; Kolykhanov, V.; Gablaya, G. Щодо питань моделювання важких аварій на корпусних реакторах (огляд). NRS 2010, 26-34.