(1)
Ukhina, H.; Bilenko, A.; Sytnikov, V. Improving Efficiency of NPP Software Based I&C. NRS 2016, 71-76.