(1)
Balashevska, Y.; Zhabin, O.; Pecherytsia, O.; Plachkov, H.; Ryzhov, D.; Shevchenko, I. Application of SMR Regulators’ Forum Results for SMR Licensing in Ukraine. NRS 2020, 4-12.