(1)
Sapon, M.; Gorbachenko, O.; Kondratyev, S.; Krytskyy, V.; Mayatsky, V.; Medvedev, V.; Smyshlyaeva, S. Prevention of Damage to Spent Nuclear Fuel During Handling Operations. NRS 2020, 62-71.