(1)
Vasylchenko, V.; KoliadiukŠ.; Posokh, V.; Dubkovsky, V. Determination of Stiffness Characteristics for WWER-1000 Support Components. NRS 2019, 12-17.