[1]
Zuyok, V., Krasnorutskyy, V., Grytsyna, V., Rud, R., Tretyakov, M., Kyshtym, Y., Hrudnytskyy, V., Zigunov, V., Slyeptsov, O., Kasperovych, I., Solovyov, Y., Medintsov, V. і Glushenkov, R. 2022. Досвід обстеження опроміненого ядерного палива на АЕС України за допомогою стенду інспекції і ремонту палива. Ядерна та радіаційна безпека. 3(95) (Вер 2022), 48-63. DOI:https://doi.org/10.32918/nrs.2022.3(95).05.