[1]
Sapon, M., Gorbachenko, O., Kondratyev, S., Krytskyy, V., Mayatsky, V., Medvedev, V. and Smyshlyaeva, S. 2020. Prevention of Damage to Spent Nuclear Fuel during Handling Operations. Nuclear and Radiation Safety. 2(86) (Jun. 2020), 62-71. DOI:https://doi.org/10.32918/nrs.2020.2(86).08.