[1]
Vasylchenko, V., KoliadiukŠ., Posokh, V. and Dubkovsky, V. 2019. Determination of Stiffness Characteristics for WWER-1000 Support Components. Nuclear and Radiation Safety. 4(84) (Dec. 2019), 12-17. DOI:https://doi.org/10.32918/nrs.2019.4(84).02.