Про підхід до створення системних засобів оцінки вірогідності базисних подій техногенної небезпеки

Анотація

Запропоновано підхід до створення бази знань(БЗ) спеціалізованої експертної системи (ЕС). Дана ЕС призначена для оцінювання вірогідності базисних подій техногенної небезпеки. ЕС використовується при оперативному моніторингу ситуацій на потенційно-небезпечних об'єктах. БЗ містить відомості про причинні фактори ризику та їх вплив на вірогідності базисних подій. Технологія одержання знань носить гібридний характер, містить експертні оцінки і обчислювальні процедури. Ефективність технологи полягає в зменшенні трудомісткості створення БЗ.

https://doi.org/10.32918/nrs.2008.11-4(40).06
ARTICLE PDF

Посилання

Бегун В. В., Горбунов О. В., Каденко И. Н. и др. Вероятностный анализ безопасности атомных станций (ВАБ). — К.:НТУ «КПИ», 2000. — 568 с.

Швыряев Ю. В. и др. Вероятностный анализ безопасности атомных станций. Методика выполнения. — М.: ИАЭ им. И. В. Курчатова, 1992. — 264 с.

Хенли Э. Дж., Кумамото X. Надежность технических систем и оценка риска. — М. Машиностроение, 1984. — 528 с.

Living Probabilistic Safety Assessment (LPSA) IAFA Vienna 1999 IAFA TECDOC. — 1006 ISSN. — 48 pp.

Серебровский А. Н. Экспертные системы оперативной оценки техногенной опасности // Математические машины и системы. — 2007. — № 3, 4. — С. 139-144.

Серебровский А. Н. Проблемы прогнозирования техногенной опасности // Наук.-метод. семінар «Декларування безпеки об'ектів підвищеної небезпеки як засіб регулювання безпеки регіону (держави)».

Серебровский А. Н. Об одном методе вероятностного анализа безопасности потенциально-опасных объектов // Мат. машины и системы. — 2002. — № 1. — С. 41-48.

Serebrovsky A. N. Models and Algorithms of Probabilistic safety assessment of potentially hazardous objects // Вестник нац. техн. ун-та «ХПИ». — 2007. — № 6 (Материалы «6-th International Conference on Information System Technology and Application». Kharkiv, May 23-25, 2007). — P. 127-134.

ГОСТ 27.005-97. Надежность в технике. Основные положения. Модели отказов.

Стрельников В. П., Федухин А. В. Оценка и прогнозирование надежности электронных элементов и систем. — К.: Логос, 2002. - 486 с.

Саати Т. Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий. — М.: Радио и связь, 1993. — 305 с.