Злочини проти екологічної безпеки

Анотація

Метою статті є визначення низки загальних ознак і рис, які дозволять виокремити злочини проти екологічної безпеки у відносно самостійну групу для їх дослідження та систематизації.

Методологічну основу дослідження становить система загальнонаукових методів і підходів, що забезпечили об’єктивний аналіз досліджуваного предмета.

Доведена ієрархічність досліджуваної системи, тобто наявність підпорядкованих підсистем, а також той факт, що система злочинів проти екологічної безпеки являє собою підсистему, тобто складову систему вищого рівня – системи екологічних злочинів.

Стверджується, що система кримінально-правових норм у сфері екологічної безпеки являє собою сукупність норм, що встановлюють, які саме конкретні посягання цієї категорії є злочинами, та правового інституту екологічної безпеки, до норм якого відсилають бланкетні диспозиції зазначених норм.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в статті вперше запропоновано авторський варіант системи злочинів проти екологічної безпеки, що має за рівнем локалізації узагальнений об’єкт посягання та залежно від характеру посягання може поділятись на такі категорії: злочини міжнародного характеру, що посягають на екологічну безпеку людства; злочини, які полягають у порушенні порядку здійснення оцінки впливу на довкілля, правил екологічної безпеки під час виробничої діяльності, що заподіяло (або створило небезпеку заподіяння) суттєву екологічну шкоду; злочини у сфері  ядерної та радіаційної безпеки; злочини у сфері біологічної безпеки; злочини, які полягають у потуранні екологічній небезпеці, а саме невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення та приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення; злочини у сфері поводження з відходами.

Аналіз відповідних кримінально-правових норм із позиції системного підходу надали аргументи для виокремлення злочинів цієї категорії у відносно самостійну групу та обґрунтування авторського варіанта класифікації злочинів проти екологічної безпеки, що сприятиме їх комплексному дослідженню та удосконаленню.

https://doi.org/10.32918/nrs.2021.2(90).05
ARTICLE PDF

Посилання

1. Law of Ukraine No. 2697-VIII of 28 February 2019. Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the Period up to 2030. Retrieved May 21, 2020, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19.

2. Turlova, Yu. (2017). Certain Aspects of Criminal and Legal Impact on Environmental Crime. Ensuring Law and Order in Ukraine by Means of Criminal Justice. National Academy of the Prosecutor’s Office of Ukraine, 249 – 285.

3. Duyunov, V. (2007). Consistency as a Necessary Prerequisite for the Effectiveness of the Russian Criminal Legislation. Bulletin of the Samara Humanitarian Academy: Series «Law», 2, 56 – 59.

4. Criminal Code of Ukraine № 2341-III of April 05 2001. Retrieved May 21, 2020, from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

5. Arkhipov, O. (2005). General Theoretical Problems of the Environmental Crime System. Legal State, 8, 109 – 118.

6. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine No. 17 of 10 December 2004. On Judicial Practice in Crime Cases and other Offenses Against the Environment: Wildlife of Ukraine: Legal Protection, Use And Reproduction. Kyiv, 2010, 290 – 293.

7. Turlova, Yu. (2016). The System of Environmental Crimes. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University: Series «Law», 36(2), 103 – 109.

8. Law of Ukraine No. 1264-XII of 25 June 1991, amended as of 16 March 2020. On Environmental Protection. Retrieved May 22, 2020, from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/page4.

9. Khavroniuk, M. (2007). Criminal Legislation of Ukraine and other Continental Europe Countries: Comparative Analysis, Harmonization Problems: PhD Thesis. Kyiv, 562.

10. Polishchuk, G. (2003). Criminal and Legal characteristics of Environmental Crimes. Law of Ukraine. 3, 80 – 84.

11. Melnyk, M., Klymenk, V. (Eds.) (2004). Criminal Law of Ukraine. Special Section: Textbook. Kyiv, 656.

12. Romanova, N. (2001). The Notion and System of Ecological Crimes. Vladivostok, 26.

13. Mitrofanov, I. (2010). Criminal and Legal Support of Environmental Protection. Kremenchuk, 272.

14. Pashchenko, O. (2004). Criminal Liability for Violation of Nuclear or Radiation Safety Rules: Social Causation and Crime Components. Kharkiv, 20.

15. The Convention on Nuclear Safety. International Atomic Energy Agency. Vienna, 1994. Retrieved May 21, 2020, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_023#Text.

16. Radiation Safety Standards of Ukraine (NRBU-97). State Health Standards. Kyiv, 1997. 121.

17. Order of the Ministry of Health Protection of Ukraine No. 54 of 02 February 2005. On Approval of the State Sanitary Rules «Main Sanitary Rules of Radiation Protection of Ukraine». Retrieved May 21, 2020, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0552-05#Text.

18. Sushik, O. (2014). Comparative and Legal Analysis of Radiation Safety in the CIS Countries. University Scientific Notes, 1, 112 – 119.

19. Law of Ukraine No. 39/95-VR of 08 February 1995. On Nuclear Energy Use and Radiation Safety. Retrieved May 21, 2020, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80#Text.

20. Derkach, A. (2007). Organizational and Legal Aspects of Control in the Field of Nuclear and Radiation Safety. PhD Thesis. Kyiv, 16.

21. Balyuk, G. (1997). Legal Aspects of Nuclear and Radiation (Radioecological) Safety Assurance in Ukraine. Kyiv, 196.

22. Shemshuchenko, Yu. (Ed.) (2005). Environmental Law of Ukraine. Academic Course: Textbook: Yurydychna Dumka Publishing House, Kyiv, 848.

23. Streltsov, E. (Ed.) (2013). Criminal Code of Ukraine. Scientific and practical commentary. Issue 9, updated and supplemented. Odisey Publishing House, Kharkiv, 910.

24. Manzhul, I. (2015). Objective Evidences of the Crime envisaged by Article 274 of the Criminal Code of Ukraine. Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series: Law. 13(2), 74 – 77.

25. Law of the Republic of Kazakhstan No. 226-V of 03 July 2014 with subsequent amendments and supplements. The Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. Retrieved May 21, 2020, from https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#pos=5;-106.

26. Law of the Republic of Belarus No. 275-3 of 09 July 1999 with subsequent amendments and supplements. Criminal Code of the Republic of Belarus. Retrieved May 21, 2020, from https://etalonline.by/document/?regnum=HK9900275.

27. The Criminal Code of the People's Republic of China of 14 March 1997 with subsequent amendments and supplements. Retrieved May 21, 2020, from http://ru.china-embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/t1330730.htm.

28. The Criminal Code of the Republic of Poland. Publishing house «Legal Center Press», 2001, 230.