On Shelter Transformation into Environmentally Safe System
ARTICLE PDF

Keywords

environmentally safe system, New Safe Confinement, Shelter, radioactive waste, fuel-containing materials

How to Cite

Korchahin, P., & Olkhovyk, Y. (2017). On Shelter Transformation into Environmentally Safe System. Nuclear and Radiation Safety, (4(76), 40-44. https://doi.org/10.32918/nrs.2017.4(76).06

Abstract

The paper presents key issues requiring conceptual solution in a new updated strategy of Shelter transformation into an environmentally safe system before the beginning of activities on the retrieval of radioactive waste, in particular fuel-containing materials, after the commissioning of the New Safe Confinement.

https://doi.org/10.32918/nrs.2017.4(76).06
ARTICLE PDF

References

1. National Report “On Ukraine’s Compliance with the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management” [Natsionalna dopovid “Pro vykonannia Ukrainoiu zoboviazan, shcho vyplyvaiut z Obiednanoi Konventsii pro bezpeku povodzhannia z vidpratsiovanym palyvom ta pro bezpeku povodzhennia z radioaktyvnymy vidkhodamy], 2015, URL: http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/doccatalog/list?currDir=37795 (Ukr)

2. Shelter Transformation Strategy Approved by the Decision of the Interdepartmental Commission on Comprehensive Solution of Chornobyl NPP Problems [Stratehiia peretvorennia obiekta “Ukryttia”, ukhvalena rishenniam mizhvidomchoi komisii z kompleksnoho vyrishennia problem Chornobylskoi AES], Minutes No. 2 dated 12 March 2001. (Ukr)

3. Constitution of Ukraine, Law No. 254k/96-VR dated 28 June 1996 [Konstytutsiia Ukrainy: Zakon vid 28.06.1996 № 254k/96-VR, URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254 %D0 %BA/96 %D0 %B2 %D1%80 (Ukr)

4. IAEA Safety Standards Fundamental Safety, No. SF-1, Vienna, IAEA, 2007, 24 p.

5. Classification of Radioactive Waste, IAEA Safety Standards No. GSG-1, Vienna, IAEA, 2014, 54 p.

6. Law of Ukraine “On Nuclear Energy Use and Radiation Protection” No. 39/95-VR dated 08 February 1995 [Pro vykorystannia yadernoi enerhii ta radiatsiinyi zakhyst: Zakon Ukrainy No. 39/95-VR vid 08.02.1995], URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/39/95%D0 %B2 %D1%80 (Ukr)

7. Law of Ukraine “On National Targeted Environmental Program for Radioactive Waste Management” No. 516-VI dated 17 September 2008 [Pro Zaholnoderzhavnu tsiliovu ekolohichnu prohramu povodzhennia z radioaktyvnymy vidkhodamy: Zakon Ukrainy No. 516-VI vid 17.09.2008], URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/516–17 (Ukr)

8. Feasibility Study for Investment in Vektor Stage II Approved by Cabinet Resolution No. 1605-r dated 23 December 2009 [TEO investytsii u budivnytstvo II cherhy kompleksu vyrobnytstv “Vektor”, skhvalenoho rozporiadzhenniam KMU vid 23.12.2009 No. 1605-r], URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1605–2009-%D1%80 (Ukr)

9. Law of Ukraine “On Amendments to Some Laws of Ukraine on Radioactive Waste Management” No. 515-VI dated 17 September 2008 [Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo povodzhennia z radioaktyvnymy vidkhodamy: Zakon Ukrainy No. 515-VI vid 17.09.2008], URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/515–17 (Ukr)

10. Decree of the President of Ukraine “On Additional Measures on Shelter Transformation into Environmentally Safe System and Remediation of Territories Radioactively Contaminated by the Chornobyl Accident” No. 141/2016 dated 13 April 2016 [Pro dodatkovi zakhody shchodo peretvorennia obiekta “Ukryttia” na ekolohichno bezpechnu systemu ta vidrodzhennia terytorii, shcho zaznaly radioaktyvnoho zabrudnennia vnaslidok Chornobylskoi katastrofy: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 13.04.2016 No. 141/2016], URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/141/2016 (Ukr)

11. Law of Ukraine “On Amendments to Article 4 of the Law of Ukraine “On Radioactive Waste Management” on Improving Mechanism of Financing of Radioactive Waste Management” dated 11 July 2017 [Pro vnesennia zminy do statti 4 Zakonu Ukrainy “Pro povodzhennia z radioaktyvnymy vidkhodamy” shchodo udoskonalennia mekhanizmu finansuvannia povodzhennia z radioaktyvnyny vidkhodamy: Zakon Ukrainy vid 11.07.2017], URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2124–19 (Ukr)

12. Krasnov, V.O., Nosovskyi, A.V., Rudko, V.M., Shcherbin, V.M. (2016), “Shelter: 30 Years after the Accident. Chornobyl” [Obiekt “Ukryttia”: 30 rokiv pislia avarii. Chornobyl], Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, 512 p. (Ukr)

13. Law of Ukraine “National Program for Chornobyl NPP Decommissioning and Shelter Transformation into Environmentally Safe System” No. 886-VI dated 15 January 2009 [Zahalnoderzhavna prohrama zniattia z ekspluatatsii Chornobylskoi AES ta peretvorennia obiekta “Ukryttia” na ekolohichno bezpechnu systemu: Zakon Ukrainy vid 15.01.2009 No. 886-VI], URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/886–17 (Ukr)