Міжнародний досвід підготовки фахівців з медичної фізики

Анотація

Медичний фізик — головний фахівець у галузі радіаційної фізики або технології медичного опромінення, який володіє кваліфікацією, визнаною у встановленому законодавством порядку, та забезпечує лікувальний процес належною дозиметрією, застосовуючи складні методики й устаткування. Сучасний стан розвитку медичної фізики в Україні ще не повною мірою відповідає міжнародним стандартам та очікуванням суспільства у цій сфері. Наведено найважливіші аспекти викладання дисципліни «Медична фізика» відповідно до рекомендацій Європейського Союзу.

https://doi.org/10.32918/nrs.2012.1(53).14
ARTICLE PDF

Посилання

Summary of ASN report n° 2006 ENSTR 019 — IGAS n° RM 2007-015P on the Epinal radiotherapy accident, submitted by Guillaume WACK (ASN, the French Nuclear Safety Authority) and Dr Francoise LALANDE, member of the Inspection Generate des Affaires Socials (General Inspectorate of Social Affairs), in association with Marc David SELIGMAN. — Republique Francaise. General Inspectorate of Social Affairs: Centre de traduction Minefi-Dossier n° 0466–07 — 16/03/2007. — 2007. — 7 p.

Materials of IAEA Seminar and Workshop “Synergy of nuclear sciences and medical physics: Education and training of medical physicists in the Baltic States” // Medical Physics in the Baltic States. — 2010. — Vol. 1. — P. 3–59.

Пилипенко М. І. Роль медичного фізика в сучасній радіології // Матеріали доповідей 1-го міжнар. семінару «Мед. фізика — сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології”. — 2011. — С. 79–81.

EC Directive 1997/43/Euratom of 30 June 1997 on health protection of individuals against the dangers of ionizing radiation in relation to medical exposure // Official Journal. — 1997. — Vol. L 180. — P. 0022–0027.

EFOMP Policy Statement No. 12: The present status of Medical Physics Education and Training in Europe. New perspectives and EFOMP recommendations // Physica Medica. — 2010. — Vol. 26 (1). — P. 1–5.

Malaga declaration — “EFOMP‘s Position on Medical Physics in Europ”. — 2006.

International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for Safety of Radiation Sources // Safety Series. — No 116. — Vienna: IAEA, 1996.

Баранник Є. О. Підготовка фахівців з медичної фізики у Харківському національно-му університеті імені В. Н. Каразіна //Матеріали доповідей 1-го міжнародного семінару «Медична фізика — сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології”. — 2011. — С. 3–5.

Тарутин И. Г. Медицинские физики. Кто они? // Матеріали доповідей 1-го міжнародного семінару «Медична фізика — сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології». — 2011. — С. 102–111.

Podgorsak E. B. Radiation Physics for Medical Physicist. — Springer-Verlab Berlin Heidelberg, 2010. — 745 с.

Про затвердження змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями: Наказ Міністерства освіти і науки України 16.06.2005 № 363. — Зареєстр. в Мін’юсті України 28 липня 2005 р. за № 816/11096. — http://zakon.zada. gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = z0816-05.

Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах заосвітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра: Постанова КМУ від 27 серпня 2010 р. № 787 // Урядовий кур’єр. — 22.09.2010. — № 175.

Закон України «Про вищу освіту» // Відомості ВР України. — 2002. — № 20. — С. 134.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.